Usługi geologiczno-inżynierskie
Paweł Różański

Geotechnika

Badania geotechniczne to jeden z podstawowych filarów działalności firmy polegający na ustalaniu parametrów gruntów. Posiadamy w tym względzie spore doświadczenie, wiedzę oraz specjalistyczne oprogramowanie, co pozwala nam na wykonywanie zleceń zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Wykonanie badań geotechnicznych pozwala inwestorowi na odpowiednie posadowienie nieruchomości, zaprojektowanie odpowiednich fundamentów oraz poczucie pewności, że w pobliżu planowanych lub poczynionych inwestycji nie ma terenów zagrożonych takich jak osuwiska, czy tereny zalewowe.

W ramach badań geotechnicznych oferujemy:

  • Opracowanie projektów prac geologicznych,dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów liniowych (dróg, kolei, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych gazowych oraz energetycznych),
  • Wykonanie ekspertyz geotechnicznych wraz z oceną warunków geotechnicznych dla posadowienia obiektów budowlanych
  • Rozpoznanie warunków wodno-gruntowych
  • Wykonanie kontroli stanu gruntów poprzez badania płytą VSS i dynamiczną.
  • Wykonanie wierceń i odwiertów do głębokości 30 m p.p.t
  • Odbiór wykopów wraz z wpisami do dziennika budowy
  • Sondowania
  • Doradztwo geologiczne, geotechniczne przy pracach inżynierskich, między innymi w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego, fundamentowania, posadowienia pośrednie.


Wszystkie powierzone nam zadania wykonujemy za pomocą specjalistycznego sprzętu. Posiadamy płyty VSS , płyty dynamiczne, sondy DPL, sondę SLVT, oraz wiele innych.